Het pedagogisch beleid


Het Veldmuisje is een kleinschalig kinderdagverblijf. Het kleine maar vaste team van pedagogisch medewerkers dragen de zorg voor de kinderen. 

Op Het Veldmuisje is één verticale groep. Het streven is om een kind aantal van maximaal 9 kinderen per dag te hebben. Dit is een bewuste keuze, gezien het feit dat Het Veldmuisje een kleinschalig kinderdagverblijf is.

Dit pedagogisch beleid wordt jaarlijks nagekeken en aangepast aan de nieuwste eisen. 

In dit pedagogisch beleid staat beschreven op welke wijzen Het Veldmuisje uitvoering wil geven aan het pedagogisch handelen. De visie en doelstellingen zijn nader in dit beleid uitgewerkt.

Dit pedagogisch beleid is bestemd voor ouders/verzorgers, medewerkers, stagiaires en samenwerkingspartners. Het Veldmuisje heeft de taak en verantwoordelijkheid om goede opvang te bieden aan kinderen. Een opvang waarin kinderen ondersteund, gestimuleerd en gemotiveerd worden in hun ontwikkeling op alle terreinen. 

In dit beleid kunnen ouders/verzorgers lezen over de visie en het aanbod binnen Het Veldmuisje. Op deze manier weten ouders/verzorgers waar ze voor kiezen en wat ze van Het Veldmuisje mogen verwachten. 

Samenwerkingspartners, zoals gemeente, onderwijs en GGD hebben via het beleid inzage in de doelstellingen en activiteiten van Het Veldmuisje.